Remont rusztu WR25

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: sekretariat@pec.elk.pl


ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą : Wykonanie remontu - wymiana rusztu w kotle typu WR-25-13.

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”


Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r..

Termin składania ofert:

      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA – Wykonanie remontu - wymiana rusztu w kotle typu WR-25-13 - nie otwierać przed 10.01.2019 r.” należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 10-01-2019 r. do godziny 12:00. 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 100%.


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni i biegnie od upływu terminu składania ofert..


Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 11 SWIZ - skan 1
  3. Załącznik nr 11 SWIZ - skan 2
  4. Załącznik nr 11 SWIZ - skan 3
Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2018-12-10)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2018-12-12 13:45:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2018-12-12 13:47:27)