Kocioł biomasowy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: sekretariat@pec.elk.pl


ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa kotła biomasowego.

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”


Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r..

Termin składania ofert:

      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA – Budowa kotła biomasowego - nie otwierać przed 17.05.2017 r.” należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 17-05-2017 r. do godziny 12:00. 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 80%, ocena techniczna 20%.


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni i biegnie od upływu terminu składania ofert..


Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 200 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 SWIZ - Projekt budowlany
  3. Załączniki od 2 do 11 SIWZ
  4. Zmiany nieistotne projektu budowlanego
  5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 
Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2017-04-06)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2017-04-06 12:59:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2017-05-11 13:10:26)